Sanktuarium

Nominacja krakowskiego kościoła OO. Paulinów do rangi Bazyliki Mniejszej jest jakby kontynuacją tego, co już Ksiądz Jan Długosz zapisał w „Kronice królestwa polskiego”, nazywając kościół Świętego Michała Archanioła „bazyliką”, jako forma podziękowania OO. Paulinom za posługę na tym miejscu.

Podstawą do otrzymania tytułu Bazyliki Mniejszej była wystosowana odpowiednia prośba do Watykańskiej Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów:

Niniejszym – w imieniu licznych pątników i wiernych, także kustoszów sanktuarium męczeństwa św. Stanisława, Biskupa i Męczennika – przedkładamy gorącą prośbę o łaskę podniesienia kościoła św. Michała Archanioła i Stanisława, Biskupa i Męczennika w Krakowie do godności Bazyliki Mniejszej. Jesteśmy przekonani, iż wspomniana świątynia spełnia stawiane w tym względzie wymogi.

Prośba została przyjęta przez Kongregację i odpowiedzią stał się tytuł, jakim dziś określamy świątynię OO. Paulinów.
O wartości i charakterze tego wydarzenia świadczą słowa Ks. Kard. Franciszka Macharskiego podane w „Informatorze Pielgrzyma – Kraków – Bazylika Mniejsza na Skałce”, a brzmią one następująco:

Kard. Franciszek Macharski

Kościół na Skałce otrzymał przywilej zaliczenia go pomiędzy Bazyliki rzymskie z honorowym tytułem Bazyliki Mniejszej. Jest to dar Ojca Świętego na zakończenie Roku Świętego Stanisława. Nie szczędził Jan Paweł II znaków swojej czci dla Świętego Biskupa Męczennika. Na 750-lecie jego kanonizacji w Asyżu wydał list „Beatum Stanislaum”, skierował do Krakowa w maju ub. Roku Legata Papieskiego, kardynała Józefa Ratzingera, spomiędzy swych najbliższych i najważniejszych współpracowników. Przypomniał jubileusz 900-lecia śmierci męczeńskiej Świętego Stanisława, któremu Papież sam przewodniczył w 1979 roku w Katedrze Wawelskiej przy trumnie Ojca Ojczyzny i na Błoniach w Krakowie.

Ten kościół oddany pod opiekę Zakonu Ojców Paulinów staje się znakiem żywej więzi stolicy Apostolskiej w Rzymie z Kościołem na Polskiej ziemi. Niech będzie miejscem wzywającym pokolenia do źródeł umacniania mocy Ducha Świętego! 

(Kraków, dnia 17 lutego 2004 r.)

 

Dlaczego Bazylika Mniejsza? Otóż na świecie mamy do czynienia z czterema Bazylikami Większymi i tylko tymi jako większymi. Znajdują się one w Rzymie i są to: Bazylika Świętego Piotra, Bazylika Świętego Pawła „za murami”, Bazylika Świętego Jana na Lateranie i Bazylika „Sancta Maria Magiore”. Tak więc wszystkie wybudowane czy też nominowane Bazyliki automatycznie stają się Bazylikami Mniejszymi. Stąd też Bazylika Mniejsza pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła i Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski w Krakowie na Skałce.

Wnętrze Bazyliki

Na mocy dekretu watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów barokowy kościół na Skałce dnia 22 lutego 2004 roku o godzinie 12.00 podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego stał się Bazyliką Mniejszą. Odczytu historycznego dokumentu dokonał Ks. Prof. Dr hab. Jan Dyduch.

 

Tekst tego dekretu brzmi następująco:

Św. Jan Paweł II

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

na wieczną rzeczy pamiątkę

W miejscu, gdzie święty Stanisław, Biskup Krakowski i Męczennik, krew swoją przelał, gdy zadany mu został śmiertelny cios w trakcie sprawowania eucharystycznej ofiary, wiara katolicka prężnie rozwija się przez stulecia i przynosi wiele chwalebnych owoców. Wznosi się tam dostojna świątynia, pobożnością wiernych zbudowana, która doznaje specjalnej czci, i którą My także zwykliśmy nawiedzać, aby się modlić. Z tego też powodu z radością przyjęliśmy prośbę Czcigodnego Brata Naszego, Arcybiskupa Krakowskiego Franciszka Macharskiego, Kardynała Świętego Rzymskiego Kościoła, aby wzniesiony tam kościół został ozdobiony godnością Bazyliki Mniejszej. Upewnieni o tym, że spełnia on wszystkie nieodzowne warunki, mianowicie celebrowane są liturgiczne nabożeństwa, jest w nim stała posługa duszpasterska kapłanów, przystaliśmy na tego rodzaju prośbę, mocno przekonani o tym, że przywilej ten – zwłaszcza dzięki wstawiennictwu świętego Stanisława – pobudzi wydatnie lud Boży owej archidiecezji do umacniania wiary i do obfitszego korzystania z łaski Bożej. Dlatego też, za radą Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą naszej władzy apostolskiej, niniejszym pismem postanawiamy, aby a przesławna budowla, znana wiernym jako kościół rektoralny św. Michała Archanioła i Stanisława, Biskupa i Męczennika, położona w parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, w miejscu zwanym Skałka, w mieście Krakowie i w archidiecezji krakowskiej, miała prawo używać tytułu i godności Bazyliki Mniejszej, wraz z przysługującymi mu prawami i przywilejami, właściwymi dla tego rodzaju świątyń, uwzględniając to wszystko, co zgodnie z Dekretem – De titulo Basilicae Minoris – w wydanym w dniu 9 listopada 1989 roku, zachować należy. A skoro obecnie jest obchodzona 750. rocznica kanonizacji świętego Stanisława, zachęcamy wiernych, aby za jego przykładem – wchodząc do tej świątyni, która dostąpiła takiego stopnia godności – dzisiaj dawali jawne świadectwo żywej wiary i ściślejszych więzów z Następcą świętego Piotra. Postanawiamy zaś, aby to wszystko teraz i w przyszłości pozostawało w swej mocy, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. Dane w Rzymie, u Świętego Piotra, pod pieczęcią Rybaka, w dniu 27 miesiąca listopada roku 2003, Pontyfikatu Naszego dwudziestego szóstego.